Dự toán chi phí tại dự án hầm Đèo Cả

Dự toán chi phí tại dự án hầm Đèo Cả

Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả đang thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1, tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh Hòa. Trong  năm 2013-2014, Công ty có thuê Liên doanh tư vấn (bao gồm tư vấn trong nước và quốc tế) để thực hiện một số công việc tại Dự án. Trong bước lập dự toán chi phí tư vấn, phía Cty đã thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng về mức lương cơ bản của chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài trên cơ sở căn cứ báo cáo kết quả hoạt động tài chính của tổ chức tư vấn thực hiện trong những năm liền kề đã được kiểm toán, hoặc trong các hợp đồng thực hiện công việc có tính chất tương tự đã thực hiện.

Còn đối với các tổ chức tư vấn trong nước được thuê để thực hiện một số công việc tại Dự án cũng trong khoảng thời gian 2013-2014, thì trong bước lập dự toán chi phí tư vấn, Cty thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng đối với “Mức lương cơ bản của chuyên gia tư vấn trong nước” căn cứ theo một số hợp đồng thực hiện công việc có tính chất tương tự.

Căn cứ những điều trên, Bộ Xây dựng có ý kiến cho rằng đối với trường hợp thuê nhà thầu tư vấn nước ngoài theo hình thức thuê liên danh giữa nhà thầu tư vấn nước ngoài với nhà thầu tư vấn trong nước để thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng thì khi lập dự toán chi phí tư vấn, mức lương chuyên gia tư vấn nước ngoài và chuyên gia tư vấn trong nước được xác định theo quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 10 Thông tư 07/2012/TT-BXD ngày 26/10/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Theo đó, việc căn cứ theo báo cáo kết quả hoạt động tài chính của tổ chức tư vấn thực hiện trong những năm liền kề đã được kiểm toán, hoặc trong các hợp đồng tương tự đã hoặc đang thực hiện trong năm gần nhất và mức trượt giá tiền lương hàng năm, để xác định mức lương chuyên gia tư vấn nước ngoài và chuyên gia tư vấn trong nước là phù hợp với quy định tại Thông tư 07/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Còn đối với trường hợp phía Cty CP Đầu tư Đèo Cả nói rằng chỉ thuê nhà thầu tư vấn trong nước thực hiện dịch vụ tư vấn xây dựng thì khi lập dự toán chi phí tư vấn mức lương chuyên gia tư vấn trong nước được xác định theo quy định tại phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, việc căn cứ theo các hợp đồng tương tự đã thực hiện trong năm gần nhất của tổ chức tư vấn và mức trượt giá hàng năm để tính toán xác định mức lương chuyên gia tư vấn trong nước là phù hợp với hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

No Comments

Post A Comment